Nội dung đang cập nhật … Thủ tục thanh toán, Thủ tục thanh toán